Tedarikçi Paneli

Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
urunler_01 urunler_02
urunler_04
urunler_03
urunler
fotografgalerisi1
referanslar
sertifikalar
sertifikabanner
Vizyon / Misyon

Vizyon

Uzmanl?k alan?m?zda uluslararas? pazarda tan?nan ve tercih edilen firma olmak.

Misyon

 • Kaynaklar? etkin kullanmak
 • Asgari Maliyet
 • Yenilikçi geli?meye aç?k olmak
 • Payda?lar?n beklentilerini en üst düzeyde tutmak
 • Sürekli iyile?tirme ve geli?imi hedefleme bilinci ile çal??mak
 • Mü?terilerimizin beklentileri üzerinede ürün ve hizmet üretmek
 • Çal??anlar?m?z?n huzurlu ve güvenli bir ortamda çal??malar?n? sa?lamak
 • Bunlar? çevreye duyarl? olarak gerçekle?tirmek

De?erlerimiz

 • Güvenirlilik
 • Çal??anlar?m?za kar?? adalet ve güvenli?e önem vermek
 • Çevremize sayg?l? olmak
 • Mü?teri odakl? çal??mak
 • E?itilmi?, deneyimli ve kat?l?mc? i?gücü birikimini en önemli varl?k olarak görmek
 • Sürekli iyile?tirmeyi, yenilikçi ve müspet yönde de?i?imi esas almak
 • Konusunda en iyisi olmaya dair inanç ve hevesi sürdürmek
 
SKE Kalıp ve Oto Yan Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Copyright 2010